Historie van de Oldijk - Ezinge

1571 - 1573 Cornelis Datens en Anna tho Nansum

Nadat Anna tho Nansum was hertrouwd met Cornelis Datens verhuisde de laatste van Zuiderweg 8 naar Oldijk 10.
Cornelis Datens is mogelijk rond 1535 geboren en was “grietman” (soort plattelands burgemeester) van Ezinge, Feerwerd en Hardeweer.
Hij was een zoon van Dathe to Hardeweer en Grete Datens, die rond 1540 op Zuiderweg 8 “zaten” (36 grazen onder Ezinge en 46 grazen onder Fransum). Ook Rempt Datens (Holmsterheerd te Oldehove) was een zoon van Dathe to Hardeweer en Grete Datens en dus een broer van Cornelis en was grietman van Humsterland. Zijn vader, Date to Hardeweer is overleden tussen 22 oktober 1546 en 11 oktober 1559. Zijn moeder Grete Datens overleed omstreeks begin 1583.

Er rustten nog achterstallige renten op Suttumaheerd, die aan Johan Khema moesten worden betaald. Omdat Cornelis Datens de gebruiker was van de heerd werd hij daarvoor aangesproken, maar hij mocht dat wel verrekenen met de “andere” erfgenamen van Anna Sutma, de vrouw van Eppe Menckuma:

Lieutenant end hooftmannen van wegen Kor. mat. kennen end vorklaren rechts wegen, dat Cornelijs Datens als gebruker van Suttumaheert end huesinge, sall van stonden an Johan Khema sijne achterstallige renten (: na luede sijnen segele end breve :) betalen, des mach Cornellijs Datens sijn reconventie op den anderen mede arffge: van Zuttuma goderen hebben end beholden.
HJK 53, Fol. 13, Up Palm avondt welcken was op den 7. aprilis 1571

Suttumaheerd is dan vermoedelijk van Sytie Menckema en haar man Koert Goverts, Willemtien Menckema en haar man Luecas Grawerts en Anna tho Nansum en haar nieuwe man Cornelis Datens.

Door zijn huwelijk met Anna tho Nansum is Cornelis Datens nu ook erfgenaam is geworden van Evert Menckema, de overleden echtgenoot van zijn vrouw Anna tho Nansum en dus van een deel van Oldijk 10.

Cornelis probeerde in mei 1571 zijn zwagers Lucas Grawerts (man van Willemtien) en Koert Goverts (man van Sytie) af te kopen, wat niet doorging:

Cornellijs Datens tho Hardeweer voermondt verdaget omme van stonden an Luecas Grawerts end Koert Goverts geswageren aff te kopen hoer quota end andeell van soedane huesinge staende op Suttuma soe hoer enichsins daerin thokoemen moegen, allent na luede (doorgestreept: der zekere scheijdebrieff) eijn compromiss in dato 1571 den 3 februarij jungest verleden daervan gemaeckt etc.
Lieutenant end hooftmannen van wegen Kor. mat. kennen end vorklaren rechts wegen dat de voermondt vorschr. den vorschr. artikell des compromisses belangende de koep der huesinge achtervolgen sall, end hoer requiranten de na lantrechte affkoepen, end van den koepschatte soe wijt dat verstrecken kan hoere anpart renten end lasten, soe hoer na inholt denselven compromisse operlacht sint, affdoen end betalen.

HJK 53, Fol. 20v, Op den 16 maij 1571

Cornelis Datens had in 1571 een dam gemaakt tussen het land van zijn moeder Grete Datens (Zuiderweg 8, Datemaheerd) en van dat van Drewes Jacobs en dat mocht kennelijk niet:

Cornellijs Datens verdaget, omme soe dane ungewoentlicken gruntdam als he tusschen sijns moders landen end Drewes Jacobs valch landen gelegen tho Hardeweer gegraven solde hebben, wederumme upwarpen solde etc. De gedaechde secht sulx na loffweerdige segele end breve gedaen tho hebben, end begert de sake tho lantrechte gewesen mach worden etc.
Lieutenant end hooftmannen van wegen Cor. mat. wijsen end remitteren de sake tho lantrechte, ter plaetsen daer de questiose dam gelegen ist.

HJK 53, Fol. 97v, op den 10. novemb: 1571

Twee jaar na het huwelijk met Cornelis Datens overleed Anna tho Nansum op 17 februari 1573, mogelijk op Oldijk 10. Ze werd begraven in de kerk van Ezinge in het graf van haar man Evert.

Opschrift op de grafsteen (Redmer Alma):
DEN ERBA DOESAMA FROU ANNE TOE NANSMA, CORNELIS DATIS GRITMA OVER ESYNGE, FERVET EN HARDERVER SY LIEVE HUSFROU GEWEST, EN SI IS IN DE HERE GERUST MIT HOER JONXTE SOE ... OP DE 17 FEBREVARY 1573, GOT SY HAER GENEDI.

Volgende periode