Historie van de Oldijk - Ezinge

Van voor 1625 – eind 1631 Claes Harrijts

Op het zijlschotoverzicht van 1625 treffen we Claes Harrijts aan op Oldijk 12 met 36 grazen. Aangezien hij ook op het Verpondingenoverzicht voorkomt met 36 grazen weet ik zeker, dat Oldijk 12 ook in die tijd geen land aan de westkant van de Oldijk had. Dat land viel immers onder Humsterland, terwijl de zijlschotoverzichten waar ik het hier over heb van het Aduarderzijlvest zijn.
Claes Harrijts was een zoon van Harrijt Claesen uit Den Ham en een broer van Jan en Floris Harrijts. Zijn vermoedelijke grootvader is Claes Jansen “oppen Ham”. Oorsponkelijk kwam de familie uit Zeerijp. In een vermelding van 20 december 1628 staat dat Claes Harrijts dan op Fransum woonde:

HJK 859, Fol. 318, Saturni den 20 Decemb: 1628
loskondinge van penn: onverdediget
Berent van Loon C Johan Harrijts op den Ham ende Claes Harrijts tho Fransum een pampieren hantschrift van 150 dal: tegens den 1 maij naestkomende

Het ging Claes Harrijts financieel niet voor de wind. Al in 1628 bleef hij nalatig in het leveren van haver aan brouwer Hindrick Marrissinck:

HJK 860, Fol. 23, Saturni den 31 Janu: 1629
In saecken Hindrick Marrissinck brouwer verdaget hebbende Claes Harrijts om hem die reste van 130 mudde haver aen hem vercoft te solen leveren ...

Een paar maanden later heeft Claes Harrijts nog steeds niet geleverd en dient de zaak opnieuw voor de Hoge Justitie Kamer.

Hij verkocht eind 1631 de boerderij aan Claes Jansen, wellicht zijn opa (zie volgende episode). Zijn schuldeisers sprongen direct op de nek van de koper om met een deel van de koopprijs hun vorderingen te kunnen dekken:

HJK 863, Fol. 18v, Saturni den 21 Jan: 1632
Arrest onverdediget
Henricus Emmen voor sich ende wegen Johan Crijns weed: C Claes Jansen gebruicker van Claes Harrijts plaetse toe Esinghe, op 150 dal: mitte renten van dien van Claes Harrijts coopschat

HJK 863, Fol. 124v, Saturni den 12 maij 1632
Arresten in weerden verclaert
Die Erntr vr: Beerte Gruis C den here Gedeputierde Jebbo Aldringa op 40 dall 10 stv van Claes Harrijts coopschats penningen

(Beerta Gruis was getrouwd met Feico toe Nansum, die een redgerrecht op de boerderij Bouwert bezat).

HJK 863, Fol. 118v, Saturni den 5 maij 1632 In saeken Egbert Roeleffs verdaeget hebbende Claes Harrijts omme betalinge volgens obligatie ...

HJK 863, Fol. 119, Saturni den 5 maij 1632
Arresten in weerden verclaert
Neesjen zall: Hieronijmus Arents weduwe C den Eedelen Erntf Jebbo Aldringa tot Ferwert mede Gedeputerde deser provincie op omtrent 4 carels gulden van Claes Harrijts coopschats pennigen bij verdaegede in rechtes handen berustende

HJK 863, Fol. 137v, Saturni den 19 Maij 1632
Arrest in weerden verclaert
Johan Hermans C den EE Jebbo Aldringa op omtrent 80 daeler van Claes Harrijts coopschats pennigen

HJK 863, Fol. 159, Saturni den 9 Junij 1632
Arresten onverdediget
Hindrick Crijns C Albert Alberts op de 6 daeler ende 15 st als die gde an Claes Harrijts schuldich offte schuldich mochte worden

HJK 863, Fol. 206v, Saturni den 25 augusti 1632
Arrest in weerden verclaert
Die wed: van Arijs Jansens C Albert Alberts bij Jensema op 6 Caroli guldens van die pennigen als gde an Claes Harrijts schuldich solde sijn

Na zijn financiële Waterloo vertrok Claes Harrijts waarschijnlijk naar Stedum, om mogelijk dichter in de buurt van zijn familie in Zeerijp te zijn.

Volgende periode