Historie van de Oldijk - Ezinge

Periode voor 1620 - ca. 1625 familie Harmen Roeloffs

Op de dijkrol van Humsterland van 1620 is Harmen Roeloffs als meier vermeld. Eigenaar is dan “Berent Hindricx soone in Denemarcken”. De eigenaar, de zoon van Berent Hindricx, verbleef dus in Denemarken. Dat is hij in 1625 nog steeds (zie volgende episode). Mogelijk was Berent Hindricks zijn vader. Deze Berent was rond 1590 enige jaren raadsheer en gezworene.

Op het zijlschotoverzicht van 1625 komt Harmen Roeloffs (Roeleffs) nog wel voor, maar zonder land. Op hetzelfde overzicht treffen we de meier van de volgende episode aan, dus het is aannemelijk, dat er in 1625 een nieuwe meier op de boerderij is gekomen.

Over de familie Roeloffs heb ik tot nu toe nog niets terug kunnen vinden. Wel een Harmen Roeleffs, die op Joeswert actief was na deze periode. Het kan zijn, dat deze meier naar Joeswert is vertrokken.