Historie van de Oldijk - Ezinge

1917 - 1927 familie Jan Meinderts Dijkstra

De volgende bewoners van Oldijk 2 waren een Fries gezin, de familie Dijkstra. Oorspronkelijk kwamen ze van Anjum (Oostdongeradeel), waar de meeste van hun elf (!) kinderen waren geboren. Daarna, vermoedelijk rond 1910, verhuisden ze naar Oldehove om vervolgens op 19 mei 1917 op de Oldijk terecht te komen. Het was dus een groot gezin van het echtpaar Jan Meinderts Dijkstra en Dieuwke Johannes de Boer. Ze verhuisden met in totaal 9 kinderen naar Oldijk 2, twee dochters ontbraken bij de inschrijving in de gemeente Ezinge, Taetske en Elisabeth.
Taetske was op 16 juni 1911 in Oldehove getrouwd met het 27-jarige hoofd van de school in Oldehove, Lammert Groefsema. Zij bleef dus in Oldehove.
Elisabeth verhuisde eerst niet mee maar kwam 4 jaar later op 29 juli 1921 naar Oldijk 2. Ze trouwde daarna op 22 mei 1923 in Ezinge met landbouwer Uilke Brouwer en ging in Aduard wonen.
Jan Meinderts Dijkstra en Dieuwke de Boer waren op 6 mei 1886 getrouwd in Westdongeradeel. Toen ze trouwden was Jan Meinderts bakker. Ze waren beiden geboren in Wierum (Noord Friesland).

En zo kwam het gezin Dijkstra dus op 19 mei 1917 aan op Oldijk 2. Het moet een aardige optocht zijn geweest, want het gezin bestond uit:

N

aast het gezin verhuisde ook de 23-jarige landbouwer Hendrik van der Deen op dezelfde datum naar Oldijk 2, mogelijk om het bedrijf later voort te zetten. Wat de relatie van hem met de familie Dijkstra was, is mij niet duidelijk geworden. Ook hij woonde in Oldehove, toen hij naar de Oldijk vertrok.
Dochter IJtje Dijkstra trouwde met Hendrik van der Deen op 27 april 1927 in Ezinge.


Nieuwsblad vh Noorden van 27 januari 1923 (Delpher)

De één na de ander vloog vervolgens uit:
Antje Jans vertrok in 1920 naar Bedum, op dezelfde dag ging Johannes naar Oostdongeradeel (vermoedelijk Anjum), Meindert in 1921 naar Westdongeradeel, even later in hetzelfde jaar Jantje Jans naar Oldehove en in 1926 ging Atze Jans naar Ten Boer.
IJtje was kennelijk naar Ten Boer vertrokken, want volgens het burgerlijk register kwam ze net voor haar huwelijk op 22 maart 1927 daar vandaan weer op de boerderij.
Nadat IJtje Dijkstra en Hendrik van der Deen dus op 27 april 1927 trouwden vertrok ook het echtpaar Jan Meinderts Dijkstra en Dieuwke de Boer van de boerderij en gingen op 4 juni 1927 weer in Oldehove wonen.
Vanaf dat moment waren alleen IJtje Dijkstra en haar man Hendrik van der Deen nog op de boerderij, tezamen met haar broer Foppe Jans Dijkstra.
Jan Meinderts Dijkstra overleed op 16 april 1935, hij werd 80 jaar. Dieuwke Johannes de Boer overleed op 81 jarige leeftijd op 13 januari 1946, eveneens in Oldehove.


Friesch Dagblad van 17 januari 1946 (Delpher)