Historie van de Oldijk - Ezinge

Juni 1817– 1819 Cornelis Boukes de Vries en Renske Ruurts Kleiwert

Zoals in de vorige episode is onderbouwd ga ik er van uit, dat na het vertrek van van het gezin Wever, Cornelis Boukes de Vries en Renske Ruurts Kleiwert op Oldijk 1 waren komen wonen.
Kornelis Boukes de Vries is op 10 april 1784 in Bergum, Friesland (toen nog Vriesland) geboren als zoon van dagloner Bouke Rijkels en Tjetske Wilgers. Waarom hij de naam “de Vries” heeft aangenomen, lijkt wel duidelijk…..
Renske Ruurts Kleiwert was de dochter van dagloner Ruurts Geerts Kleiwert en Stientje Jogchums Meinema en werd in 1794 in Feerwerd geboren. Haar moeder Stientje was een zus van Jantje Jogchems Meinema, die toen als weduwe van Abel Hendriks Kooi nog steeds eigenaar was van Oldijk 1. Renske Ruurts Kleiwert woonde dus in het huisje, wat van haar tante was.

Toen zij op 29 mei 1817 in Ezinge trouwden, waren hun beide vaders al overleden. Kornelis Boukes was toen “boereknegt” en woonde in Oldehove en Renske Ruurts dagloonster, wonende bij haar moeder in Feerwerd.
Waarschijnlijk waren ze kort na hun huwelijk op Oldijk 1 gaan wonen, want eind 1817 werd op Oldijk 1 hun eerste kind geboren

De getuigen bij deze aangifte waren zoals gebruikelijk weer de naburen en of eigenaar van het huis, in dit geval Pieter Alberts Dijksterhuis als buurman van huidig Oldijk 2 (zie Oldijk 2) en Izebrand Klasen de Boer van Schoorsterweg 6, ook in die tijd buurman, want het Oldehoofsche Kanaal was er toen nog niet en zijn boerderij lag aan de Oldijk (zie kaartje in eerdere episode)

Ook dit daglonersgezin heeft maar kort op Oldijk 1 gewoond, want twee jaar later werd hun tweede kind geboren in Den Ham:

Daarna kregen ze In Den Ham nog twee kinderen:

Vervolgens verhuisde het gezin weer naar Feerwerd, waar het vijfde kind werd geboren:

Maar net 5 maanden later overleed vader Kornelis Boukes de Vries op 26 april 1926 op 42-jarige leeftijd. Hij liet dan zijn vrouw achter met vijf kinderen, in de leeftijd van 8, 6, 4, net 2 jaar en 5 maanden. Maar het werd voor de kinderen nog erger, want 4 jaar later overleed ook moeder Renske Ruurts Kleiwert op 24 november 1830 op 36-jarige leeftijd. Op dat moment woonde het gezin al weer ergens anders, namelijk op de streek De Knijp bij Aduard. Mogelijk zijn hun kinderen bij familie van de vader opgevangen in Friesland; daar duikt in ieder geval hun eerste dochter Bouktje Cornelis (geboren op Oldijk 1) weer op, toen zij in Haskerland op 30 juni 1844 in het huwelijk trad met Obbe Sipkes van der End uit Sneek.