Historie van de Oldijk - Ezinge

Periode voor 1703 – mei 1706 Hindrik Peters en Hilje Garmts

Met dit meiers echtpaar ging het financieel niet zo goed. Ze konden hun schulden niet meer betalen en op 20 augustus 1705 werd door de schepper Busch en andere crediteuren aan de rechtbank verzocht om toestemming voor het verkopen van huis en have van het echtpaar. Het land van Oldijk 2 is op dat moment van doctor Tjaden en heeft 60 grazen land, waarvan een deel aan de westkant van de Oldijk.


De rechtbank verleende aan de hypothecaire crediteur Jan Clasen uit Oldehove toestemming om de boerderij te verkopen, wat geschiedde in mei 1706.De boerderij met de 60 grazen land werd gekocht door Borchert Frericks en Mintie Hiddes voor 500 Caroli guldens. Het vee en de mobiele goederen leveren ruim 505 Caroli guldens op.

Daarna kon de balans worden opgemaakt en werd de preferentie van de schuldeisers bepaald. Onder die schuldeisers was ook Tierck Haikes, die ongetwijfeld de collector was, degene die allerlei belastingen in Ezinge moest innen (zijlschot, verponding, soldatengeld). Hij claimde achterstallig zijlrecht en verpondingsgeld. Landeigenaar doctor Tjaden had nog landhuur tegoed van de jaren 1703, 1704 en 1705. Hierdoor kon ik vaststellen, dat Hindrik Peters vóór 1703 al op Oldijk 2 boerde. Omdat schepper Frans Vonk te Oldehove ook een crediteur was en 2 jaar zijlrecht claimde was het duidelijk dat het een boerderij was die aan de Oldijk lag. Vervolgens kwam Borchert Frericks in 1720 voor op de dijkrol van Humsterland en wel vanwege Oldijk 2. De aansluiting was een feit. Een andere crediteur was herbergier tevens wedman Peter Ites, die ’t Regthuijs van Ezinge bezat, nu Torenstraat 10. Hij had tijdens de vergaderingen van de crediteuren e.e.a. geschonken.

Waar HIndrik Peters en zijn vrouw heen gingen werd niet beschreven mogelijk naar Feerwerd.

Hindrik Peters overleed in ieder geval kort na de verkoop, zijn weduwe Hilje Garmts hertrouwde op 9 januari 1707 kerkelijk in Feerwerd met Cornelis Jurjens uit Ezinge.