Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca. 1657 - ca. 1682 Claes Jacobs en Martien Peters

Claes Jacobs en Martien Peters kregen op Oldijk 5 in ieder geval de volgende drie kinderen:

Claes Jacobs trad in een aantal gevallen op als voogd, zoals over de minderjarige kinderen van de overleden Liewe (Louwe) Jacobs en Gisselie uit Aduarderzijl, dat was in 1669. Omdat hij voormond was ga ik er van uit, dat Liewe Jacobs familie van hem was.
In de volgende vermelding verzochten de voogden van die kinderen om land van de kinderen te verkopen om schulden te kunnen voldoen:

Op de reqte geteikent bij Claes Jacobs, Tamme Popkes en Jan Clasen als voormunt en vogeden over wijlen Louwe Jacobs en Gijsele gewesene eheluiden tot Esenge nagelatene minderjarige kinderen om te hebben authorisatie tot vercopinge van eenich landt tot miesten van de pupillen en betalinge van schulden ...
HJK 898, Fol. 285, Sabbati den 27 Nov: 1669

Ook was hij voogd over de minderjarige kinderen van Tiemen Jacobs en Gijssie Meertens, waarbij alle eigendommen van de kinderen werden verkocht:

Binnen gestaan Claes Jacobs voormond, Jan Claasen vreemde voogd over Tiemen Jacobs Gijssie Meertens gewezen kinderen dat alzo dadinge behuizinge, mobiele en tilbare goederen hebben verkocht vermelde koopbrief moge worden geïnventariseerd.
Geregt van Hardeweer 5 december 1670

Claes Jacobs was mede erfgenaam van Jan Gerrijts, die op Hardeweer woonde. Waar precies deze Jan Gerrijts woonde moet ik nog uitzoeken. Bij onderstaande vermelding gaven de erfgenamen Claes Jacobs en Peter Jansen aan 370 Carolie guldens uit die erfenis te hebben ontvangen door verkoop van Jan Gerrijts zijn bezittingen:


Wij ondergeschr als erfgenaemen noi: uxoris van wijlen Jan Gerrijts in levende gewoont hebbende tot Herdeweer bekennen uit rechthanden ontfanghen d’somma driehondert een en ’t seventigh car: gulden, heerkoemende van wijlen genoembde Jan Gerrijts verkofte meubele ende tilbaere goederen op den 25 April 1676 bij uitmijninge verkoft bedanken ende quiteren t Gerechte voor goede voldaett ende betaelinge. Oirkonde onse handen Actum den 25 Maij 1677 Claes IJacobs, Peter Jansen

Rond 1683 overleed Claes Jacobs zijn vrouw Martien Peters.
Claes Jacobs liet Claes Tijmens aanstellen als voormond, Dirck Wijbes als sibbe en Popke Jacobs als vreemde voogd over zijn minderjarige kinderen:


Geregt van Ezinge en Hardeweer 29-10-1684

Op verzoek van Claes Jacobs zijn vrijwillig in ’t gerechte verschenen Claes Tijmens om aan te zweren als voormond, Dirck Wijbes sibbe en Popke Jacobs als vreemde voogd tot Gover Martien Peters nagelaten kinderen bij Claes Jacobs in echte geprocureert.

De genoemde Claes Tijmens was in 1682 getrouwd met Meijse (Aleijske) Clasen, een dochter van Claes Jacobs en dus zijn schoonzoon. Ik weet vrijwel zeker dat Claes Tijmens boerde op Zuiderweg 3.

  • Volgende periode