Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca. Mei 1872 – 25 juni 1929 Jak(c)ob Folkerts en Gieske Sche(e)rings

En zo trad de tweede generatie Folkerts aan. De boerderij bleef eigendom van de erfgenamen van zijn vader.
Gieske Scherings was een dochter van Nikolaas Abels Scherings en Tietje Ezinga uit Feerwerd.
De naam Scherings wordt de ene keer met één ‘e’ en de andere keer met twee e’s geschreven. Toen Jakob en Gieske trouwden was vader landbouwer Nikolaas Scherings al overleden, dat was op 17 mei 1868 op zijn boerderij in Feerwerd ‘t Ollebos (zie vorige episode).

De moeder van Gieske, Tietje (Jacobs) Ezinga, verhuisde mee naar Oldijk 5. Zij overleed daar op 5 juli 1884 (ze was geboren op 2 september 1815).
De eerste paar jaar woonde waarschijnlijk Rolina Reinkingh, de moeder van Jakob Folkerts, en zijn zus Gerhardiena ook nog op de boerderij (zie vorige episode).

Jakob en Gieske kregen op Oldijk 5 de volgende kinderen:

Mogelijk is in 1888 het land van Oldijk 5 overgegaan van Jacobus Johannes Aricius Quintus naar zijn dochter Agnes Maria Quintus, want vanaf dat moment is zij degene, die de huurpenningen jaarlijks in ontvangst neemt. Dat blijft zo tot zij in 1907 overleed. Vermoedelijk is daarna het land verkocht, wie de koper is heb ik nog niet achterhaald. In het huurboekje wordt vanaf 1907 de huur geïnd door notarissen

Tragisch ongeluk op Oldijk 5

Hotze Folkerts was op 1 april 1894 in de dichtgeslibde gracht bij de boerderij terecht gekomen en daarbij overleden. De gracht is veel later verder gedempt met de (dijk-)grond van een perceel ten zuiden van de boerderij en tegen de westkant van de Oldijk. Dat ging met een wipkar, een arbeider schepte die vol, niet te vol, anders liep de kar vast in de natte grond. Dan werd de kar met een paard naar de gracht getrokken en daar leeggestort.

Een zekere kop in dit stuk land bleef zo’n 80cm boven de Oldijk uitsteken. Jaap Folkerts (zie periode November 1964 – 1 mei 1995 Jacob Gieshof (Jaap) Folkerts en Fritia Bierling) heeft dit later nog in de 20ste eeuw helemaal laten egaliseren en tegelijk een waterdobbe, die in de dijk zat laten dempen. Het vreemde was, dat daar altijd water in stond, terwijl de dobbe toch hoger gelegen was!


Nieuwsblad vh Noorden van 13 december 1891 (Delpher).

Bij dit plaatje: Het gaat hier om zwarte (zw.) haver. Er was zwarte haver en gele haver. Zwarte haver was eigenlijk meer geschikt voor lichtere gronden, gele haver had vruchtbaardere grond nodig. Zwarte haver was goed te verkopen aan bijv. het leger of aan de mijnen. Als er in die tijd een paard was, wat niet zo goed wilde trekken, dan werd hij wel verkocht aan de mijnen. Het paard moest daar ondergronds werken en kwam nooit meer boven….. Probleem was dat die dieren geen frisse lucht en voeding kregen en vitaminegebrek leden. De mijnen kochten dan klaver en haver voor de paarden om ze langer in leven te houden. De paarden werden daar ingezet om lorries te trekken (aldus Jaap Folkerts).

En zo woonde het echtpaar midden 1894 met 8 kinderen op Oldijk 5.
Folkert Folkerts vertrok op 24 september 1894 naar Adorp, om daar te werken bij landbouwer Jan Wal, die mannelijke erfgenamen had. Jan Wal was een oom van hem (zie hierboven). Het idee was dat hij daar later de boerderij zou overnemen. Maar liefde dwing je niet, hij kreeg verkering met een dame, die geen boerin wilde worden. Daarom keerde jij op 24 oktober 1898 terug op het ouderlijk nest om in Oldehove naar school te gaan. Daarna werd hij assistent op de zuivelfabriek van Ezinge (waar zijn vader voorzitter van het bestuur was). Op 1 juni 1900 verhuisde hij naar Oldemarkt en trouwde op 16 mei 1901 in Adorp met de landbouwersdochter Aaltje Kraaima (haar vader was eerder pelmolenaar in Adorp). Folkert werd uiteindelijk “zuiveldirecteur” van roomboterfabriek “Salland” in Hardenberg.
Nikolaas Folkerts trouwde op 24 april 1909 met de landbouwers dochter Cornelia Geertruida Nienhuis uit Rottum, verhuisde op 1 juni 1909 naar Westernieland en werd daar kastelein (Nikolaas had daar ook een houtstek, waaruit hij hout verkocht voor zetschutten en dammen).
Tietje Folkerts trouwde op 5 november 1904 met de sigarenfabrikant Gerrit Mulder en vestigde zich op 13 december 1904 in de stad Groningen. (Gerrit Mulder overleed drie jaar later na “eene hevige ziekte van slechts eenige dagen”)


Nieuwsblad vh Noorden 26 oktober 1904

Roelof Lubertus Folkerts bleef ongehuwd en overleed in Ezinge op 22 juli 1951
Rolina Lubbarta Peitronella Folkerts trouwde in 1914 met handelsagent Jan Wagenaar uit Groningen en vestigde zich op 27 januari 1915 in Groningen
Abel Jan Folkerts trouwde op 14 december 1918 in Eelde met de 41 jarige Aaltje van Hemmen. Op 27 december 1918 verhuisde hij naar de woonplaats van zijn vrouw, Eelde
Jenke Aaltje Gerhardina Folkerts trouwde op 10 mei 1928 met de 32 jarige landbouwer Kornelis Hilbrand Wouda van Zuiderweg 8 op Hardeweer


Nieuwsblad vh Noorden 30 jan 1928

Jan Folkerts tenslotte stapte op 13 juni 1929 in het huwelijksbootje met Grietje Klaassen, dochter handelsreiziger Luitje Klaassen uit Groningen en Aaltje de Boer.


Nieuwsblad vh Noorden 17 juni 1892 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 20 november 1894 (Delpher)

In deze lange periode passeerde aardig wat personeel op Oldijk 5:

En dan was er in 1895 een triest moment voor Oldijk 5: De oude Gentse zwaan was zoek….


Nieuwsblad vh Noorden van 8 februari 1895(Delpher)

Of het gebrandmerkte dier ooit is teruggevonden is onbekend.

Stoomzuivelfabriek Ezinge

Met de veehouders Gerrit Arend Klaas Iwema van huidig Van Swinderenweg 24 en Johannes Brongers van de Boikemaheerd stichtte Jacob Folkerts in 1894 de Stoomzuivelfabriek Ezinge. Zie verder het (anno 2019 nog te plaatsen) verhaal over de zuivelfabriek Ezinge.
In datzelfde jaar werd alvast geworven voor een directeur en een machinist:


Nieuwsblad vh Noorden van 9 mei 1894 (Depher)

De machinist werd snel gevonden, de directeur nog niet, zodat in september opnieuw werd geadverteerd:


Leeuwarder Courant 24 september 1894 (Delpher)

Jacob Folkerts was kennelijk ook paardenliefhebber. Op een harddraverij in Zuurdijk behaalde hij met zijn schimmelmerrie “Tabora” de “eerste premie”:


Nieuwsblad vh Noorden van 7 augustus 1896 (Delpher)

Maar er werden met dit paard door Jacob nog veel meer prijzen gewonnen. Als pikeur werd in één van de vermeldingen N. Folkerts genoemd. Dat is zijn zoon Nicolaas.


Nieuwsblad vh Noorden van 26 juli 1898 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 25 december 1898 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden 2 augustus 1904 (Delpher)

In 1803 was de Ezinger Brandwaarborgsociëteit opgericht, een brandverzekeringsorganisatie. In 1906 waren nog 46 panden via die sociëteit verzekerd, waaronder Oldijk 5 en Oldijk 10. Later werd dit de “Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Ezinge”. Folkert Folkerts was hier ook enige tijd directeur van. Rond 1920 was Martinus Popke Ritzema van Oldijk 10 voorzitter van deze maatschappij.


Nieuwsblad vh Noorden van 31 oktober 1906 (Delpher)

Ganzen moesten twee keer per jaar geropt worden (de veren eraf halen). Dit gebeurde ook later nog steeds op Oldijk 5. Jaap Folkerts zijn vader had daar een verschrikkelijke hekel aan. Vroeger hadden boerderijen ook wel bijen en die honing kon je duur verkopen soms. Jaap weet te vertellen, dat Friese boeren soms meer opbrengst hadden van hun bijen dan van hun melkvee.


Nieuwsblad vh Noorden 21 maart 1907 (Delpher)

Toen een oom van Jakob Folkerts was overleden, Abel Jacobs Folkerts (18 juni 1883 te Aduard) lieten de mogelijke erven, waaronder neef Jakob Folkerts, via het gerecht de ontbrekende mogelijke erven optrommelen om de erfenis te scheiden en te verdelen. Dit gebeurde pas in 1908:


Nieuwsblad vh Noorden van 12 februari 1908 (Delpher)

Nog wat advertenties van Oldijk 5 uit 1908:


Nieuwsblad vh Noorden 14 maart 1908 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden 3 juni 1908 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden 5 juli 1908 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden 25 september 1908 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 8 december 1908 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 13 januari 1909 (Delpher)

Het gaat in de voorgaande tweee advertenties om woonruimte op Oldijk 8.


Nieuwsblad vh Noorden 5 april 1911 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden 2 mei 1911 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 5 augustus 1911 (Delpher) (Op Den Ham was een zogenaamd dekstation)

In 1912 brachten de erfgenamen van Folkert Jacobs Folkerts en Rolina Lubbarta Petronella Reinkingh Oldijk 5 en 8 in een publieke verkoop, die plaatsvond in café Wiersema (nu café de Brug):


Nieuwsblad vh Noorden van 2 november 1912 (Delpher)

De erven waren op dat moment:

Jantje, Janna, Siewerdina en Margaretha Wal waren dochters van de zwager van Gerhardiena Folkerts, Laurens Willem Wal.

Koper van dit alles werd Jakob Folkerts zelf:


Nieuwsblad vh Noorden van 7 december 1912 (Delpher). Nb gaat om 28ha-31a-60ca.

Uit dit laatste bericht blijkt tevens, dat de Oldijk toen nog een grintweg was.

Oldijk 5 bleef dus behouden voor het geslacht Folkerts, Jacob Folkerts en Gieske Scheerings kochten zowel Oldijk 5 als Oldijk 8 voor fl. 49.030. Zo zag Oldijk 5 wat landerijen betreft er toen uit (inclusief Oldijk 8):


Schets van Ed Noordam van de landerijen van Oldijk 5 op moment van verkoop. Het blauwe gedeelte is de ruim 28 ha. die oorspronkelijk bij Oldijk 5 hoorde, het rode gedeelte van ruim 13 ha. was oorspronkelijk van Oldijk 8 en het paarse gedeelte is ruim 3 ha. van Oldijk 5, die eerder in 1822 van Zuiderweg 3 was gekocht (zie eerder). Het bovenste stuk land (paarse gedeelte) was alleen bereikbaar via het land van Zuiderweg 3. Ooit had een boer dit stuk land gekocht, niet beseffende, dat hij er dus helemaal niet kon komen zonder een uitrit met vestiging van een erfdienstbaarheid daarop. Die uitrit moest hij toen nog apart laten aanleggen. Het stuk land is in 1992 in bezit gekomen van Jan Frans Burgler van Zuiderweg 2, die die uitrit nog lange tijd heeft gebruikt en onderhouden. De uitrit lag zo ongeveer waar het Bouwerder ommetje uitkomt op de Zuiderweg (aldus Jaap Folkerts).

Ook in die tijd was er jaarlijks feest in Ezinge. Van 1912 verscheen een verslagje in de krant, waarbij Abel Folkerts, die toen nog vrijgezel was en op Oldijk 5 woonde, een prijs won bij het ringsteken.


Nieuwsblad vh Noorden van 4 juni 1912 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden 3 januari 1912 (Delpher)

Ook in 1912was Oldijk 5 actief met adverteren:


Nieuwsblad vh Noorden 30 januari 1912 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden 20 maart 1912 (Delpher)

Jakob Folkerts was ook politiek actief. Uit onderstaand plaatje blijkt, dat hij in 1912 het bestuur werd gekozen van de “Liberale kiesvereeniging” in Ezinge.


Nieuwsblad vh Noorden van 14 oktober 1912

Nog enige advertenties van Oldijk 5 in 1912 en 1913:


Nieuwsblad vh Noorden van 4 december 1912


Nieuwsblad vh Noorden van 4 december 1912

De hieronder bedoelde “flinke woning en tuin” is Oldijk 8.


Nieuwsblad vh Noorden van 4 december 1912


Nieuwsblad vh Noorden 27 maart 1913 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden 13 mei 1913 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden 28 oktober 1913 (Delpher)

Eind 1913 sneuvelden kennelijk een aantal grote wilgen bij Oldijk 5. Jakob Folkerts bood ze te koop aan voor klompenmakers:


Nieuwsblad vh Noorden 31 december 1913 (Delpher)

De stieren Bertus en Bertram van Jacob Folkerts werden “warm” aanbevolen door de Fok- en Contrôlevereeniging “Ezinge en Omstreken”:


Nieuwsblad vh Noorden van 29 april 1914 (Delpher)

Dezelfde vereniging, waar trouwens Lammert Doornbos van Zuiderweg 6 secretaris van was, had een jaar eerder de zwartbonte stier Glouco van Jakob Folkerts genomineerd.


Nieuwsblad vh Noorden 30 september 1914 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden 10 april 1915 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden 12 mei 1915 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden 23-6-1915 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden 13 maart 1916 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden 28 oktober 1916 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 30 maart 1917 (Delpher)

Dochter Jenke is kennelijk nogal poëtisch aangelegd:


Nieuwsblad vh Noorden van 2 oktober 1915

Bovendien was Jenke lid van de Rederijkerskamer Alto te Ezinge. Ze overleed op 30 oktober 1985:

Dochter Jenke is kennelijk nogal poëtisch aangelegd:


Nieuwsblad vh Noorden 2 nov 1985

In oktober 1916 werd de “Coöperatieve Stoomdorschvereeniging Ezinge” opgericht. Het eerste bestuur werd gevormd door Willem Zantinga van de Mentaheerd (voorzitter), Tiemen Pieter Scherings van het Ollebos in Feerwerd(secretaris), Jan Doornbos van Aduarderzijl (penningmeester), Pieter Kremer van Ronde Swienshok aan de Barnwerderweg te Saaksum (vice-voorzitter) en Albert Oosterhoff van Diekgat aan de Roodehaansterweg te Saaksum (vice-secretaris-penningmeester). Jakob Folkerts was één van de 15 mede-oprichters. Ik hoop later nog het e.e.a. over deze vereniging te kunnen publiceren.

In 1918 werd het (blote) eigendom van het land van Oldijk 8 publiek verkocht. Wie de verkoper is en wie de koper heb ik nog niet kunnen vinden. Ook een stuk land van Oldijk 4 (Pieter Hiemstra) wordt dan publiek verkocht.


Nieuwsblad vh Noorden 16 februari 1918 (Delpher)

Ongeluk bij Ollebos in Feerwerd

Op 3 augustus 1919 vond er een tragisch ongeluk plaats bij de boerdereij ‘t Ollebos in Feerwerd (nu de “zwarte” boerderij van Pon aan het Lukaspad), waarbij een nicht van Gieske, Engeltje Togtema, om het leven kwam. Engeltje was getrouwd met Tiemen Pieter Scherings, een broer van de vader van Gieske. Jaap vertelt het familieverhaal:
Tiemen Pieters Scherings en zijn vrouw gingen op bezoek bij vrienden of kennissen op Zuiderweg 4. Hij had een jong paard voor het rijtuig gespannen. ’s Avonds gingen ze even bij het vee kijken, een boerengewoonte, het begon slecht weer te worden, de wind trok aan, beetje unheimisch weer. Toen zei de gastheer ”zou je dat jonge paard niet hier laten, dan krijg je mijn oude paard mee”, maar dat wilde Scherings niet. Het inspannen ging al moeizaam en zijn vrouw was er al niet gerust op maar ging toch in het rijtuig zitten, had de kruk van het deurtje in de hand. Vermoedelijk is toen het rijtuig van de ree afkwam het paard op hol geslagen en is het deurtje open gegaan, zijn vrouw viel er uit en kwam toen onder de wielen van het rijtuig. Scherings was al een heel eind verder, voordat hij het paard kalm kreeg. Zijn vrouw is aan haar verwondingen overleden. Volgens de krant zou ze uit het rijtuig zijn gesprongen:


Hoornsche Courant van 9 augustus 1919 (Delpher)


De Maasbode van 6 augustus 1919 (Delpher)

Engeltje was de moeder van Kornelis Willem (Kees) Scherings, die in oktober 2015 op 101-jarige leeftijd overleed.

Terug naar Oldijk 5.

Op 24 september 1919 verscheen dienstmeid Gepke Kuipers op Oldijk 5. Gepke was geboren op 2 december 1882 in Kommerzijl, dochter van korenschipper Mendelt Kuipers en Antje Hoek. Ze kwam van Oldehove en vertrok weer in 1932.

In 1921 vond de inmiddels bijna 69 jarigeJakob Folkerts het welletjes en stopte met boeren. Via een publieke verkoop bood hij zijn vee aan:


Provinciale Overijsselse en Zwolsche Courant 26 februari 1921 (Delpher)

In augustus 1921 deed de Ned. Hervormde Gemeente te Ezinge een aantal beklemmingen in de verkoop, waaronder die van het stuk land van Jakob Folkerts, dat tussen Zuiderweg 1 en 3 lag (ruim 3 hectare, zie paarse vlak op bovenstaand plaatje). Jakob kocht deze beklemming af voor fl. 680,-.
Zus Gerhardiena Folkerts die weduwe was met Jan Wal (zie eerder in deze episode) overleed op 19 februari 1922 op het huidig adres Nieuwestreek 15 te Ezinge, het huis van Jacobs (en haar) overleden moeder. Waarschijnlijk is Gerhardiena na het overlijden van haar man in het leegstaande huis van haar overleden moeder Nieuwestreek 15 gaan wonen.
Op 14 april 1922 wordt er een boeldag gehouden in Ezinge voor haar nagelaten inboedel:


Nieuwsblad vh Noorden 10 april 1922 (Delpher)

Na de verkoop van zijn vee bood hij Oldijk 8 te huur aan:


Nieuwsblad vh Noorden van 2 december 1922 (Delpher)

In 1923 werd Jakob Folkerts kerkvoogd van de Hervormde Gemeente van Ezinge, wat toen nog in de krant werd vermeld:


Nieuwsblad vh Noorden 23 november 1923 (Delpher)

Al eerder kwam ik hem tegen in 1911 als kerkvoogd, dus was hij dat waarschijnlijk al veel langer.
Nu Jacob was gestopt met boeren runden zijn zonen Jan en Roelof Lubertus Folkerts het gemengde bedrijf, waarbij ze er naar streefden de bedrijfsvoering zo in te richten, dat ze zoveel mogelijk zelf konden doen. Een groot deel (zo’n 18ha) was volkomen ongeschikt voor akkerbouw. Ze verbouwden wel handelsgewassen, zoals mosterd, karwei, blauw maanzaad en koolzaad. Vanaf dan werd er geadverteerd met als ondertekening “Gebr. Folkerts”, waarvan hier wat voorbeelden:


Nieuwsblad vh Noorden van 26 september 1924


Nieuwsblad vh Noorden 8 september 1926 (Delpher)


Oldijk 5 rond 1925 met een zus van Jan,en Roelof, Jenke Folkerts (later getrouwd met Kornelis Wouda) vóór het fraaie bruggetje (coll. fam. Folkerts)


Nieuwsblad vh Noorden 29 juni 1927 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden 17 augustus 1927 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden 19 maart 1928 (Delpher)

Bouwerderpolder

De Bouwerderpolder had een eigen waterschap, waar Jakob Folkerts in ieder geval in 1928 al voorzitter van was. Overigens hadden meer ”polders” een eigen waterschap, zoals “Allersma” en “Tienboerenpolder” (aan de oostkant van de Zuiderweg). Het grote waterschap was het Westerkwartier, dat zorgde voor de lozing van overtollig water via o.a. het Oldehoofse kanaal op het Reitdiep en verder naar Zoutkamp. Boeren vonden dat ze het grote waterschap niet nodig hadden voor het afvoeren van het water van hun landerijen naar bijv. het Oldehoofse kanaal, dat scheelde een hoop geld. Deze boeren vormden dan samen een eigen waterschap. Aan de westkant van de Oldijk lukte het niet om met de “polder” een eigen waterschap te vormen. Daardoor viel dat land wel rechtstreeks onder het waterschap Westerkwartier.

Jakob Folkerts was ook bestuurslid van de plaatselijke Nutsvereniging.

Jakob had op een gegeven moment de vaste huur (beklemmingsrecht) altijd durend gemaakt in beide familielinies. Tot dan toe was het alleen vererfbaar in de mannelijke linie. Daardoor was het huurbedrag gestegen van 150 naar 180 gulden per jaar en moest een “geschenk” worden betaald van 150 gulden (een jaarbedrag).

Houten hut

Jakob Folkerts had waarschijnlijk ook een houten hut gebouwd, die achter de boerderij gestaan heeft naast de mestvaalt. Daar hield hij o.a. zijn paarden in. Deze hut is later afgebroken. Paarden werden na het ploegwerk op het land gewassen, de zogenaamde “paardenwas”. Ze hadden dan de benen vol modder en als dat er niet goed werd afgewassen dan droogde de modder op, ging dat schuren en kregen ze rauwe plekken op de benen. De wasplek was meestal een met stenen ondervloerde ondiepe plek, waar ze de benen van de paarden konden afspoelen.

In 1928 werd Oldijk 8 door Jakob Folkerts opnieuw te huur aangeboden. Op dat moment werd Oldijk 8 bewoond door Jakob Writzer Kruizinga:


Nieuwsblad vh Noorden van 16 november 1928 (Delpher)

Jakob Writzer Kruizinga was getrouwd met Antje Dijkstra, een dochter van Jan Meinderts Dijkstra en Dieuwke Johannes de Boer van Oldijk 2.
Kennelijk lukte het verhuren snel en was er veel animo, want een maand later verscheen deze advertentie:


Nieuwsblad vh Noorden 17 december 1928 (Delpher)

De nieuwe huurder was overigens Albert Oosterhoff, zie verder Oldijk 8 en ’t Veloatje.

Jakob Folkerts en Gieske Scherings overleden kort na elkaar op Oldijk 5.
Gieske Scherings overleed 4 april 1930 en Jakob Folkerts overleed op 17 april 1930.


Nieuwsblad vh Noorden 8 april 1930 (Delper)


Nieuwsblad vh Noorden van 19 april 1930 (Delpher)

Nu ook Jakob Folkerts was overleden wordt de gehele inboedel van Jakob en Gieske geveild:


Nieuwsblad vh Noorden van 3 mei 1930


De brandkast, later in bezit gekomen van Jaap Folkerts


Nieuwsblad vh Noorden 16 januari 1929 (Delpher)

Op 1 mei 1930 werd de de woning Nieuwestreek 15, tot dan toe nog steeds bezit van de fam. Folkerts, publiek verkocht


Nieuwsblad vh Noorden van 2 mei 1930 (Delpher)

Zoon Jan Folkerts is ook na zijn huwelijk met Grietje Klaassen in 1929 op de boerderij blijven wonen. De boerderij was van hem en van zijn ongehuwde broer Roelof Lubertus Folkerts, die toen ook op Oldijk 5 woonde. Ook woonde er nog een dienstmeid.

IJsbaanvereniging

Op 19 december 1928 werd in café Wouda (nu bakker Leistra) aan de Torenstraat de IJsbaanvereniging Ezinge opgericht (later “Ezinger IJsbaan”genoemd). Meindert Tiessens van Nieuwestreek 5 zat deze oprichtingsvergadering voor en vormde samen met i IJle Bousema van de timmerfabriek aan de Van Swinderenweg, Pieter van Zellingen uit de Torenstraat, Jan Folkerts van Oldijk 5 en Hendrik Ite de Boer van Schoorsterweg 1 het eerste, tijdelijke bestuur. Van de firma Vonk en cons. werd de afgegraven wierde gehuurd. Burgemeester de Blécourt werd tot erevoorzitter van de vereniging verkozen. De leden gingen één gulden per jaar betalen. Jan Folkerts bleef uiteindelijk 24 jaar bestuurslid van de IJsbaanvereniging.

Controlevereeniging Ezinge en omstreken

Roelof Folkerts was in 1925 als bestuurslid gekozen van de “Controlevereeniging Ezinge en omstreken”, een vereniging, die de melk voor de boeren controleerde en analyseerde op o.a. het vetgehalte.
Later werd ook het eiwitgehalte vastgesteld. Rieks Dobben was zo’n melkcontroleur.

Rederijkerskamer A.L.T.O.

Ook is Roelof Folkerts is voorzitter geweest van de rederijkerskamer A.L.T.O. en sprak op 1 februari 1935 op diens receptie (naast een aantal anderen) de nieuwe burgemeester Torensma toe. In 1935 werd hij samen met timmerman IJle Bousema (van de timmerfabriek Bousema) gekozen tot notabele van de Hervormde kerk van Ezinge:


Nieuwsblad vh Noorden 29 november 1935 (Delpher)