Historie van de Oldijk - Ezinge

Circa 1750 - april 1770 Gerrit Jans Holling en Grietje Geerts

Gerrit Jans (Holling) is een zoon van Jan Gerrits en Corneliske Jans en geboren op 24 februari 1710 in Garnwerd-Oostum (zie vorige episode). Gerrit Jans is zich pas na zijn huwelijk “Holling” gaan noemen. Het is een forse aanname, maar wellicht koos hij die achternaam, omdat hij op Oldijk 8 dicht bij de poel aan de Oldijk woonde, een diepte oftewel een holling, in het land.
Gerrit Jans Holling en Grietje Geerts zijn waarschijnlijk rond 1750 getrouwd, gegevens daarover heb ik (nog) niet gevonden. Ik vermoed, dat ze daarna de boerderij van zijn vader Jan Gerrits overnamen. Op Oldijk 8 kregen ze twee kinderen:

Op het zijlschotoverzicht van 1755 komt Gerrit Jans Holling voor met 28 grasen land. Eigenaar is dan de burgemeester (van de stad) De Marees. Daarnaast had hij nog (tijdelijk) 6 grasen land van Pastor Verschuur’s weduwe in gebruik buiten de Oldijk, het enige moment dat Oldijk 8 land had aan de westkant van de Oldijk.

Ergens begin 1770 is Gerrit Jans Holling overleden, want Grietje Geerts kocht haar kinderen af op 11 april 1770 en hertrouwde op 18 april 1770 met Harm Jans; Grietje werd dan weduwe genoemd. Haar kinderen Korneliske en Jan zijn dan nog minderjarig, zodat Jan Tonnis voormond, Jan Berents van Suttum sibbe en Jan Willems de vreemde voogd namens die kinderen aanwezig zijn bij de huwelijksvoltrekking.
Beide kinderen werden al eerder op 11 april 1770 door hun moeder afgekocht, huis en land gingen naar hun moeder en haar ondertrouwde nieuwe echtgenoot Harm Jans. De boerderij telde toen 28 grasen beklemd land van A.H. van Swinderen met 78 Cargls huur. Voor die afkoop werd eerst een inventarium opgesteld van de bezittingen van wijlen Gerrit Jans en Grietje Geerts.
Omdat het een leuk tijdsbeeld geeft volgt hieronder de opsomming:

Behuisinge sijnde een binhuis met een agterhuis met de bekleming van 28 grasen lant doende jaarlijks tot Huur 78 Gulden An de Wel Edele Heer Raadheer A.H. van Swinderen en sulks tacsiert met schutten, wringen en balkholt voor 964 gulden

Binhuis goet:
1 Klock f 15,00
1 Kast met wat daar op staat f 11,00
18 Schutttels, groot en klein f 2,00
1 Spiggel en Reuster en het Mangelgoet f 2,00
Enig Tingoet f 2,50
1 Mesken Vuir Pan f 1,50
2 kooperen teekeetels en 1 blicken f 3,00
3 kooperen emmers f 6,75
1 Schutel Keetel f 2,50
1 Voorels Keetel met drievoet f 9,25
Taffels, stoelen en banken f 5,25
Het Isen Heert goet f 1,00
2 Bedden Met zijn Toebehooren f 25,00
de Gordijnen en raabatten f 5,00
4 Stoelkussens f 1,50
Enigh Schutelgoet f 1,25
subtotaal f 1058,50
Het Aghterhuis goet:
1 Weijer seeve f 5,00
1 Hooij kiep f 2,50
2 Wagens goed en quat f 30,00
1 Ploegh en een Lijde f 12,00
1 Seije, 1 boode f 3,00
2 Seeltuigen en 1 derde p van een Rol f 3,00
1 Mis kaar en 1 grep f 2,50
3 Vorken, 2 Gaffels, 2 Vleeghels f 1,25
2 Halsbouwen 2 Toomen 1 Hooijschoffel, 1 Leijtsel en Teets f 1,00
4 Bockemmers, 2 Topemmers f 4,00
1 Sloot Houwe en 1 Wanne f 1,00
1 Karren met 1 Schrag f 8,00
2 Meelk Tijnen f 2,00
1 Botter Molde, 1 Vangel Mol f 1,00
11 Melk Molden f 4,00
2 Waesh Tobben f 1,50
De Leevendij Haaven
1 Olden koe, 1 Enter veers f 103,15
1 Koeij Hockeling, 1 Bol Hockeling f 50,00
1 Old Peert, 1 Enter Vool f 85,00
2 Schaapen, 1 Lam f 16,00
1 Bigge f 4,00
Tussen balans f 339,90
30 Mude Haver, jeder Mud 1,50 f 45,00
Tussen balans f 384,90
Het lijfstoebehooren, voor den pupillen behalve het onderschrapte is mandeelig
1 Paar Gouden Knoopen 1 Rijge sulver Knoopen, 1 sulveren Hegtmes, 6 Hemden, 8 Onderlaakens, 5 Bovenlaakens. 1 Zilveren Kop, 2 manshessen
Wegens verkogte en afgeleverde Enter veerse f 100,00
Subtotaal f 484,90
Totaal f 1543,40

Maar er waren natuurlijk ook schulden:


  • Volgende periode